เอไอไทยเจน
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ
HomeStart CodingSmartfarmAbout UsFAQ

ใบงาน Experiment 1 leaf disease

ใบงาน Experiment 2 water quality and LED

ใบงาน Experiment 3 overheat and sound

ใบงาน Experiment 4 Ultrasonic and servo 180

ใบงาน Experiment 5 water level sensor and pump

คู่มือ การใช้งานเว็บไซต์ส่วน AI Applications

ใบงาน AI กิจกรรมที่ 1 พื้นฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ใบงาน AI กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกปัญญาประดิษฐ์

ใบงาน AI กิจกรรมที่ 3 การสร้างโมเดลการเรียนรู้

ใบงาน AI กิจกรรมที่ 4 จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

สไลด์ประกอบการสอน AI + IoT Week 1 Impedance

คู่มือ การใช้งานเว็บไซต์ส่วน Image Processing

คู่มือ การเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตเข้ากับ AIThaiGen และการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง

Install Fireware for Microbit

ติดตั้ง โปรแกรม WiFi-Setter

ติดตั้ง ESP8266 Driver